De logopedist voor Valkenswaard en omstreken 

Bij Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard werken we uitsluitend op afspraak. We behandelen kinderen en volwassenen: iedereen is welkom in de praktijk in Valkenswaard. Praktische informatie over logopedie vindt u op deze pagina. Heeft u een andere vraag of wilt u direct een afspraak maken? Bel dan naar 040 – 2015 879.

Verwijzing 

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen voor logopedie, maar in bepaalde gevallen is de praktijk direct toegankelijk (zonder verwijzing). Om te beoordelen of u bij de logopedist op de juiste plaats bent, nemen we een korte screening af. Bij bepaalde klachten en complexe problematieken adviseren we eerst contact op te nemen met uw huisarts. Niet iedere zorgverzekeraar vergoedt direct toegankelijke logopedie. Neem contact op met ons of uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Aanmelding en intake

Bij logopedische problemen kunt u uzelf of uw kind telefonisch aanmelden (040 – 2015 879) of via ons contactformulier. Het is mogelijk dat we tijdens een behandeling de telefoon niet kunnen aannemen; spreek dan vooral een boodschap in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek registreren we de persoonsgegevens en wordt de hulpvraag in kaart gebracht. We verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

  • Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
  • Een verzekeringspas
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel gegevens en verslagen van derden die van belang zijn voor de logopedische behandeling
Om zorg op maat te kunnen bieden, brengen we tijdens de eerste afspraak samen met u het probleem in kaart. Daarbij kijken we niet alleen naar het probleem, maar ook naar de voorgeschiedenis en factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem. Op basis van uw persoonlijke hulpvraag geven we advies en starten we het logopedisch onderzoek op.

Praktische informatie over onze logopediepraktijk 

Legitimatieplicht

We zijn verplicht een legitimatiecheck uit te voeren. Legitimatie is vanaf de geboorte verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs zijn we genoodzaakt de logopedische therapie direct aan u te factureren. Meer informatie over de legitimatieplicht vindt u op de website van de rijksoverheid.

Onderzoek

Afhankelijk van de problematiek kan de onderzoeksfase meerdere sessies in beslag nemen. Tijdens een volgend gesprek bespreken we samen met u de resultaten en het vervolgtraject. Hierna kunnen we de logopedische behandeling opstarten. Het kan echter ook zijn dat we enkel adviezen geven en opvolgen omdat logopedie niet direct nodig is.

Behandeling 

De logopedist stelt een persoonlijk behandelplan op voor u of uw kind en bespreekt dat met u. U krijgt een indicatie over de duur van de totale behandeling en de behandeldoelen worden besproken. Tussentijds en op het einde van de behandeling worden het proces en de behaalde resultaten met u geëvalueerd.


Een logopediebehandeling duurt een half uur, waarvan vijf minuten administratietijd. Meestal behandelen we een keer per week. Bij kinderen pakken we de behandeling spelenderwijs aan. U wordt als ouder/verzorger zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. U kunt bij de behandeling aanwezig zijn. Soms vragen we ouders om even te wachten in de wachtkamer. We zullen dan op het einde van de behandelsessie met u doorspreken wat we gedaan hebben en wat de oefeningen voor thuis zijn.

Thuis oefenen 

Om snel en blijvende resultaten te behalen, is het belangrijk om thuis te oefenen. De logopedist zal iedere behandelsessie de oefeningen voor thuis met u doornemen.

Evaluaties 

Tussentijds en op het einde van het behandeltraject evalueren we het proces en de behaalde resultaten. Zo nodig wordt het behandelplan in overleg met u aangepast. Wanneer we een behandeltraject afronden, maken we een eindverslag voor u en uw verwijzend arts. Indien nodig maken we een controleafspraak om te evalueren of de behaalde resultaten stabiel zijn gebleven.

Samenwerking met artsen en scholen 

Om de behandeling goed op u of uw kind af te kunnen stemmen, is het soms belangrijk om contact op te kunnen nemen met andere disciplines zoals de leerkracht, intern begeleider, tandarts, orthodontist, KNO-arts, consultatiebureau, psychologen, peuterspeelzalen, fysiotherapeuten en andere (para)medici. Daarom vragen we u aan het begin van een behandeltraject toestemming om, indien nodig, contact op te nemen met derden.

Vergoeding 

Logopedie zit zowel voor volwassenen als voor kinderen in de basisverzekering. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar de reguliere, individuele behandeling volledig vergoedt, mits er een geldige verwijzing en diagnose is. Voor 2019 geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar een verplichte eigen bijdrage van 385 euro. We brengen de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening zodat u geen factuur van ons ontvangt. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars van Nederland. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Meer informatie over het eigen risico vindt u op de website van de rijksoverheid.

Huisbezoek 

In geval van een medische indicatie is het mogelijk om logopedische behandeling aan huis te krijgen. Dit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarneming 

Om de continuïteit van de logopedische behandeling te waarborgen, kan bij ziekte of afwezigheid van uw logopedist de behandeling worden waargenomen door een andere gekwalificeerde logopedist.

Afspraken op tijd annuleren 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Omdat wij tijd inplannen voor uw behandeling, dienen afspraken bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Kijk hier voor meer informatie.

Privacy 

Tijdens het hele proces van logopedisch onderzoek en behandeling nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt nageleefd. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. U kunt schriftelijk toestemming geven voor uitwisseling van gegevens met betrokkenen zoals de huisarts, de leerkracht, de peuterleidster of de schoollogopedist.

We sturen altijd een eindverslag naar de huisarts en de verwijzer (indien dit niet de huisarts is). Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. U heeft inzagerecht in het dossier van u of uw (minderjarige) kind. Meer informatie over uw rechten in de zorg vindt u op de website van de rijksoverheid.

Klachten 

Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt, een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. We nodigen u dan graag uit om uw klacht in alle openheid met (een van) ons te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Mochten we er onverhoopt toch niet uitkomen, dan kunt u altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerste lijn.

Ik heb een klacht